Μελέτες Τοπογραφίας

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση δημοσίων μελετών συγκοινωνιακών έργων κατέχοντας μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης (κατηγορία μελετών 16 – Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Κτηματογραφικές, Τοπογραφικές) τις οποίες και εκπονούμε είτε ως απευθείας ανάδοχοι είτε με τη μορφή υπεργολαβίας (με ιδιωτικές συμβάσεις) σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και νομοθεσία.

Μελέτες συγκοινωνιακών έργων

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση δημοσίων μελετών συγκοινωνιακών έργων κατέχοντας μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης (κατηγορία μελετών 10 – Μελέτες οδών, Σιδηροδρομικών γραμμών, Μικρών τεχνικών έργων, Έργων υποδομής αερολιμένων, Κυκλοφοριακές) τις οποίες και εκπονούμε είτε ως απευθείας ανάδοχοι είτε με τη μορφή υπεργολαβίας (με ιδιωτικές συμβάσεις) σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και νομοθεσία.

Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων

Τα ακόλουθα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87 βάσει προδιαγραφών και σε οποιοδήποτε άλλο προβολικό σύστημα ζητηθεί ανάλογα με τις ανάγκες (π.χ. ΗΑΤΤ, ΤΜ3 κτλ).

Για έκδοση άδειας δόμησης

Για την έκδοση αδειών δόμησης είναι απαραίτητη η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των πολεοδομικών υπηρεσιών.

Για νομιμοποίηση αυθαίρετης δόμησης

Για την υποβολή στους νόμους περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης όπως στους προγενέστερους Ν.4014/2011, Ν. 4878/2013 αλλά και στον ισχύοντα Ν.4495/2017 εξετάζουμε κατά περίπτωση αν απαιτείται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και προχωρούμε σε αυτή σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Για δικαιοπραξίες σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία

Για τη διενέργεια δικαιοπραξιών εξετάζουμε κατά περίπτωση αν απαιτείται σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και προχωρούμε σε αυτή σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Για χρήση ως προς το κτηματολόγιο

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων έτσι ώστε να συνοδεύσουν τη δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο με σκοπό τον ασφαλέστερο προσδιορισμό των ορίων της ιδιοκτησίας από πλευράς κτηματολογίου.

Για τις δασικές υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού, πιστοποιητικά δασικού χαρακτήρα και γενικά οτιδήποτε απαιτήσουν οι δασικές υπηρεσίες σε σχέση με την εκάστοτε ιδιοκτησία.

Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων

Τα τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται και προσαρτώνται σε πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία, υποβάλλονται, υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικό τρόπο από συντάκτη μηχανικό στη βάση δεδομένων του εθνικού Κτηματολογίου.

Με βάση την ανωτέρω διάταξη, αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού κτηματολογίου και την κείμενη νομοθεσία.

Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις με χρήση ΣμηΕΑ (Σύστημα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών-Drone)

Αναλαμβάνουμε τη εκτέλεση αεροφωτογραφήσεων, αποτυπώσεων ακριβείας με φωτογραμμετρικές μεθόδους αλλά και την επεξεργασία των παραγώγων των ως άνω ανάλογα με τα εκάστοτε ζητηθέντα (παραγωγή ορθοφωτοχαρτών, κατασκευή ψηφιακών μοντέλων εδάφους, ογκομετρήσεις κτλ.).

Επιθεωρήσεις κτιρίων - κατασκευών με χρήση ΣμηΕΑ (Σύστημα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών-Drone)

Αναλαμβάνουμε την επιθεώρηση και αεροφωτογράφιση με χρήση ΣμηΕΑ. κτιρίων, λοιπών κατασκεύων, τεχνικών έργων κτλ.  ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες (παρακολούθηση τεχνικού  έργου με λήψεις ανά τακτά διαστήματα, έρευνα για πιθανή αστοχία υλικού, ενδεχόμενες φθορές κτλ.).

Καθορισμός ορίων ιδιοκτησιών (Πράξεις εφαρμογής, Διανομές, Αναδασμοί κτλ.)

Αναλαμβάνουμε τον προσδιορισμό τον ορίων ιδιοκτησιών οι οποίες βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πράξεων εφαρμογής, διανομών ή αναδασμών έχοντας γνώση των αντίστοιχων προβολικών συστημάτων (ΗΑΤΤ, ΤΜ3, ΕΓΣΑ ‘87) και των μετασχηματισμών μεταξύ αυτών, χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους με σκοπό την βέλτιστη δυνατή ακρίβεια σε σχεδιαστικό επίπεδο αλλά και στο έδαφος.

Μεταβολές ορίων

Αναλαμβάνουμε την εκτέλεση οποιασδήποτε μεταβολής ορίων ιδιοκτησιών (π.χ. διανομές μεταξύ δικαιούχων, κατατμήσεις, συνενώσεις, συστάσεις καθέτων ιδιοκτησιών) εντός γεωτεμαχίων ελέγχοντας τους ισχύοντες όρους δόμησης, τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και εξετάζοντας όλες τις πιθανές λύσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Προτείνουμε σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποιούμε με χάραξη ακριβείας στο έδαφος.

Κτηματογραφικές αποτυπώσεις

Αναλαμβάνουμε την αποτύπωση εκτάσεων εντός και εκτός σχεδίου δόμησης οι οποίες έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του εθνικού κτηματολογιόυ.

Σύνταξη δηλώσεων κτηματολογίου

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη δηλώσεων ιδιοκτησίας για το κτηματολόγιο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές με σκοπό την βέλτιστη περιγραφή των δηλωθέντων ιδιοκτησιών και τη σωστή καταχώρηση των στοιχείων.

Η σωστή καταχώρηση των στοιχείων συνεπάγεται και τη βέλτιστη καταγραφή από πλευράς κτηματολογίου αποφεύγοντας πρόδηλα σφάλματα και σύγχυση όσον αφορά το προσδιορισμό των ορίων και των δικαιωμάτων.

Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων και προδήλων σφαλμάτων

Βρισκόμαστε σε περίοδο όπου σε αρκετές περιοχές της ελληνικής επικράτειας έχουν γίνει αναρτήσεις στοιχείων κτηματογράφησης (χωρικού και νομικού χαρακτήρα). Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν προκύψει λάθη και ασάφειες κατά τη διαδικασία και κρίνεται αναγκαία η διόρθωση τους με σκοπό την ορθή καταχώρησή τους στην κτηματολογική βάση και την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων αλλά και την επικοινωνία με τα αντίστοιχα γραφεία κτηματογράφησης με σκοπό τη αποσαφήνηση των λαθών και τη διόρθωση σφαλμάτων οποιουδήποτε χαρακτήρα.

Σύνταξη διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών χωρικών δεδομένων (ΔΓΜ) για το κτηματολόγιο

Από την ημερομηνία έναρξης του κτηματολογίου (είναι διαφορετική σε κάθε νομό της ελληνικής επικράτειας) οι μεταβολές των ορίων ιδιοκτησιών (είτε με όμορα γεωτεμάχια έιτε εντός του γεωτεμαχίου) καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του κτηματολογίου. Για την καταχώρηση αυτή απαιτείται η σύνταξη διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών. Κατά συνέπεια, γνωρίζοντας τις ισχύουσες προδιαγραφές αναλαμβάνουμε τη σύνταξη διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών και σε συνεννόηση με το κτηματολόγιο πραγματοποιούμε την απαραίτητη χωρική μεταβολή.

Ηλεκτρονική υποβολή Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών χωρικών δεδομένων (ΔΓΜ)

Αναλαμβάνουμε επίσης την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία και τις αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Υποστήριξη εργοταξίων (Αποτυπώσεις, Xαράξεις, Oγκομετρήσεις)

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη εργοταξίων για τεχνικά έργα (Οδοποιία, Σήραγγες, Γέφυρες, Λατομεία, Πάρκα ΑΠΕ κτλ.) ακόμη και σε καθημερινή βάση αν κρίνεται απαραίτητο εξυπηρετώντας τις εκάστοτε ανάγκες (Αποτυπώσεις, Χαράξεις, Ογκομετρήσεις κτλ.) με γνώμονα την ακρίβεια και τη συνέπεια.

Χαράξεις Μεταλλικών Κτιρίων - Κατασκευών

Με βάση την εμπειρία και  τη  χρήση του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού που εγγυόνται την επίτευξη των προβλεπόμενων όριων ακριβείας, αναλαμβάνουμε τη χάραξη της θεμελίωσης μεταλλικών κτιρίων και κατασκευών στο έδαφος (ή οπουδήποτε κριθεί απαράιτητο) αλλά και την καθοδήγηση έως το στάδιο της τοποθέτησης.

Δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTM)

Έχοντας αποκτήσει την τεχνογνωσία σε σχέση με τη βέλτιστη αποτύπωση του εδάφους στο πεδίο αλλά και με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικών έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών μοντέλων εδάφους (Digital Terrain Model) ανάλογα με την εκάστοτε ζητηθείσα ακρίβεια.

Αποτυπώσεις όψεων και κατόψεων κτιρίων

Αναλαμβάνουμε αποτυπώσεις όψεων και κατόψεων κτιρίων για κάθε χρήση (π.χ. νομιμοποιήσεις, άδειες υγειονομικού, μελέτες αποκατάστασης κτιρίων κτλ.).

Υποβολή αντιρρήσεων ως προς τους δασικούς χάρτες

Βρισκόμαστε στην περίοδο όπου σε αρκετές περιοχές της ελληνικής επικράτειας οι δασικοί χάρτες βρίσκονται υπό ανάρτηση με σκοπό την υποβολή αντιρρήσεων ως προς το χαρακτήρα που δόθηκε κατά την ανάρτηση, την εκδίκαση αυτών και την τελική κύρωση των δασικών χαρτών μετά το πέρας της διαδικασίας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποβολή αντιρρήσεων ως προς την ανάρτηση των δασικών χαρτών με σκοπό τον αποχαρακτηρισμό ιδιοκτησιών και απαλλαγή αυτών από τη δασική νομοθεσία.

Προσδιορίζουμε με ακρίβεια τα όρια της ιδιοκτησίας και κατευθύνουμε τον ιδιοκτήτη ανάλογα με την περίπτωση και τον εκάστοτε χαρακτηρισμό.

Σύνταξη πραγματογνωμοσυνών (Δικάστικές, Επιμελητηρίων κτλ.)

Ορισμένες φορές υφίστανται διενέξεις ή περιστατικά των οποίων η λύση απαιτεί επιστημονικές και εξειδικευμένες γνώσεις που άπτονται του αντικειμένου του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις καταφεύγουμε στη σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης από επαγγελματίες σχετικούς με το αντικείμενο με σκοπό τη βέλτιστη λύση στο εκάστοτε ζήτημα. Τέτοιου είδους πραγματογνωμοσύνες διενεργούνται συνήθως μετά από κλήση των δικαστηρίων ή κάπου επιμελητηρίου. Αναλαμβάνουμε τη διενέργεια και σύνταξη πραγματογνωμοσυνών μετά από κλήση και συμμετέχουμε στους καταλόγους πραγματογνωμόνων του πρωτοδικείου Ιωαννίνων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (τμήμα Ηπείρου).

Βεβαιώσεις μηχανικού (ή μεταβίβασης)

Από την έναρξη ισχύος των νόμων περί αυθαιρέτων κατασκευών (2011 και έπειτα) και κατά συνέπεια σήμερα υπό την ισχύ του παρόντος Ν.4495/2017, σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται βεβαίωση μηχανικού η οποία να βεβαιώνει κάποια από τις περιπτώσεις του νόμου σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η μεταβίβαση. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού διενεργώντας αυτοψία και ελέγχοντας στην εκάστοτε περίπτωση αν το ακίνητο πληροί τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας.

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

Σε αρκετές περιπτώσεις κρίνεται χρήσιμη η βοήθεια ενός έμπειρου επαγγελματία σε προκύπτοντα ζητήματα πάσης φύσεως. Με βάση την εμπειρία μας, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σχετικά με το αντικείμενο και τις γνώσεις του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού δύνανται να παρασχεθούν:

– Σε περιπτώσεις αγοραπωλησιών όπως για παράδειγμα προσδιορισμός συντελεστή δόμησης, ορίων αρτιότητας και οικοδομησιμότητας, χρήσεων γης και γενικότερα πολεοδομικών μεγεθών έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μιας αποτυχημένης επένδυσης.

– Σε περιπτώσεις που απαιτείται προϋπολογισμός για μια μελέτη έτσι ώστε να κατατεθεί μια συμφέρουσα προσφορά αλλά σε και μεταγενέστερο στάδιο στην παρακολούθηση της διεξαγωγής της μελέτης έτσι ώστε να κρατηθούν ανέπαφα τα όρια του προϋπολογισμού.

– Σε περιπτώσεις διενέργειας πραγματογνωμοσυνών όπου πέραν του ορισθέντος από το νόμο πραγματογνώμονα, η κάθε πλευρά μπορεί να ορίσει το δικό της τεχνικό σύμβουλο ο οποίος θα συντάξει με τη σειρά του τη δική του έκθεση η οποία αποσκοπεί στη διεκδίκηση των ζητουμένων στην εκάστοτε περίπτωση και συνυπολογίζεται στην τελική απόφαση.